Export & Import: Alcom Electric
Address: F/8, Jincheng Building, 312300,
    Shangyu City, Zhejiang, P.R of China
Tel: 86 - 575- 8200 2191
Fax: 86 - 575 - 8200 2157
Company: Zhejiang MEKA Electric Co.,Ltd.
Address: Yuan Lihai Town, 312300, Shangyu
     City, Zhejiang, P .R of China
Tel: 86 - 575- 8266 3655
Fax: 86 - 575- 8266 3655
Copyright:Zhejiang MEKA Electric Co.,Ltd.
Add: Yuan Lihai Town, 312300, Shangyu City, Zhejiang, P .R of China 312366
Tel: 86 - 575- 8200 2191 / 8266 3655 Fax: 86 - 575 - 8200 2157/8266 3655 Technical support:sfo.cn